Informacja o ochronie danych osobowych i udostępnianiu dokumentacji medycznej.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki.

Prowadzona  polityka bezpieczeństwa ma na celu ochronę danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania w związku z potrzebami realizacji procedur medycznych na jakie Państwo się decydują w procesie leczenia.

Przetwarzanie danych odbywa się zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Wszyscy pracownicy Zięba Clinic są przeszkoleni i prawnie zobowiązani do zachowania wszelkiej tajemnicy na temat danych pacjentów do których mają dostęp  w związku z pełnioną przez siebie funkcją.

Zięba Clinic obowiązuje wysoki poziom bezpieczeństwa w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • kontroli podlega dostęp do pomieszczeń w których znajduje się sprzęt komputerowy w celu zabezpieczenia sprzętu, oprogramowania i danych osobowych przed kradzieżą lub zniszczeniem przez osoby trzecie. Budynek Zięba Clinic zabezpieczony jest alarmem, który uruchamia ostatni pracownik zamykający firmę.
 • Pracowników Zięba Clinic obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia płyt lub innych nośników z oprogramowaniem lub innymi danymi poza siedzibę Zięba Clinic
 • Urządzenia, dyski lub inne nośniki informacji przeznaczone do naprawy, likwidacji lub darowizny muszą być pozbawione danych osobowych. Dopuszcza się naprawianie nośników z danymi w obecności pracownika Zięba Clinic.
 • Na stanowiskach pracy monitory są tak ustawione, aby uniemożliwić zaglądanie osobom trzecim.
 • W razie przerwania pracy stosuje się wygaszacz ekranu.
 • Każdy komputer zabezpieczony jest hasłem dostępu. Każdy pracownik ma obowiązek raz w miesiącu zmienić hasło dostępu.
 • Wydruki, kartoteki w formie papierowej, na których znajdują się dane osobowe, są przechowywane w zamykanych na klucz szafach i szufladach
 • Wydruki i kartoteki przeznaczone do zniszczenia niszczy się w niszczarce
 • Dane dawcy komórek rozrodczych i dawców zarodka są zabezpieczane poprzez nadanie unikalnego oznakowana ich komórek.

Udostępnianie danych osobowych pacjentów objęte są ścisłymi procedurami.

 • Powierzanie przetwarzanych danych może nastąpić tylko za zgodą właściciela, która musi być przez niego wyrażona pisemnie w obecności pracownika Zięba Clinic
 • Zgoda nie jest wymagana w przypadku przekazywania danych jednostkom, urzędom działających na mocy prawa.
 • Zięba Clinic prowadzi ewidencję przekazanych informacji w rejestrze wydanej dokumentacji medycznej

Wyślij e-mail lub zadzwoń


Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Zadzwoń
+48 32 202 36 35

Napisz wiadomość
info@ziebaclinic.pl